Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu (e-shopu): www.greensolution.sk

Green Solution s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 15311/S,
oddiel: Sro IČO: 44362587, DIČ: 2022687084, IČ DPH: SK2022687084 podľa §4, sídlo: Adyho
842, Vinica 991 28, Slovenská republika, konatelia: István Jakab, Szabó Tímea. Ildikó Hrachovina

Fakturačná adresa:
Green Solution s.r.o., Adyho 842, Vinica 991 28, Slovenská republika

Kontaktná adresa: Green Solution s.r.o. Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce, SR

tel.: +421 948 486 095

email: info@greensolution.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, SR.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi
  predávajúcim a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) v zmysle zákona č. 40/1964
  Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 o ochrane
  spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. ZÁKON z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri
  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu
  vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Všeobecných
  obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa
  vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
  neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane
  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
  diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z.z., 391/2015 Z. z.). Na
  zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s
  právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú
  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Predávajúcim je: Green Solution s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
  vl. č. 15311/S, oddiel: Sro IČO: 44362587, DIČ: 2022687084, IČ DPH: SK2022687084 podľa §4,
  sídlo: Adyho 842, Vinica 991 28, Slovenská republika, konatelia: István Jakab, Szabó Tímea.
  Ildikó Hrachovina
 3. Predávajúcim je tiež osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
  predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene
  alebo na jej účet.
 4. Predávajúci je zároveň aj:
  • prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom
   internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „internetový obchod“ alebo tiež len „eshop“).
  • prevádzkovateľom informačného systému / informačných systémov v zmysle
   ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
   niektorých zákonov.
 5. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku
  prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí
  objednávky a uhradila kúpnu cenu.
 6. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním
  emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a potvrdila tiež
  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 7. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
  povolania.
  Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k
  01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky
  alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
 8. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza
  pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie
  tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto zákazníkom
  a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.
 9. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.
 10. Zmluvu uzavretú na diaľku zákonodarca definoval ako zmluvu medzi predávajúcim a
  spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých
  prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a
  spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného
  listu alebo ponukového katalógu.
 11. Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je definovaná
  ako zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
  • uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré
   nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
  • na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je
   prevádzkovým priestorom predávajúceho,
  • uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov
   diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa
   predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
  • uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
 12. Prevádzkové priestory sú definované ako prevádzkareň alebo iný priestor, kde predávajúci
  zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie.
 13. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek
  zmluva,
  • na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo,
   alebo
  • ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.
 14. Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému
  plneniu, uzatvára elektronickými prostriedkami, predávajúci je povinný bezprostredne pred
  odoslaním objednávky spotrebiteľa opätovne výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne
  informovať o:
  • hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému
   prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
  • celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých nákladov,
  • dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, a ak ide o zmluvu uzavretú na dobu
   neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj o podmienkach
   vypovedania zmluvy, a
  • minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre
   spotrebiteľa taký záväzok. Toto ustanovenie ukladajúce predávajúcemu opätovnú informačnú
   povinnosť má slúžiť na to, aby si spotrebiteľ pred dokončením svojej objednávky dôkladne prečítal
   podstatné informácie a mohol sa tak uvážene rozhodnúť o kúpe tovaru, resp. služby.
 15. Dohodou o predplatnom sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci
  zaväzuje dodávať spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný tovar alebo poskytovať
  službu počas predplateného obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku alebo
  poskytnutie služby cenu za príslušné časové obdobie.
 16. Doplnkovou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo
  je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
  uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo služba
  poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní
  bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že spotrebiteľ po zániku zmluvy na
  diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mať
  záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.
 17. Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky s povinnosťou platby
  kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými
  podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné
  v príslušnej sekcii na webovej stránke predávajúceho.
 18. Trvanlivým nosičom sa na účely tohto zákona rozumie prostriedok, ktorý umožňuje
  spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom
  umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto
  informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier,
  e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.
 19. Elektronickým obsahom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú
  dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, aplikácie,
  hry, hudba, videá alebo texty.
 20. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný
  systémom obchodu predávajúceho. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania
  prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku
  sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, faxom, alebo
  poštou na adresu predávajúceho. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o
  objednanom produkte alebo službe. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje
  faktúra na úhradu kúpnej ceny. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania
  prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo
  zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu
  cenovú ponuku emailom alebo iným spôsobom, na ktorom sa dojednajú.

Článok II

Objednávka tovaru alebo služby alebo služby – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
  prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe
  objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne
  oznámuje spotrebiteľovi:

  • hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému
   prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
  • obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej
   predávajúci koná,
  • telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s
   predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má,
  • adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže
   spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa
   táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
  • celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
   alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred,
   spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a
   poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do
   celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na
   dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej
   cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa
   vypočíta,
  • cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely
   uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
  • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať
   tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania
   reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
  • informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri
   uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi
   formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
  • informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
   tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj
   náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
   prostredníctvom pošty,
  • informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne
   poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo
   udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
  • informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o
   okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného
   predpisu,
  • informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim
   podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju výrobca alebo
   predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách
   poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc
   poskytuje,
  • informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal
   dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie,
  • informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu
   uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej
   platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
  • informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo
   zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
  • informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú
   zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie
   vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
  • informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na
   zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
  • informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých
   predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
  • informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
   alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz
   na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať
   návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového
  formulára a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na
  uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
 3. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky
  vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K
  uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením cenovej ponuky
  kupujúcim, aj elektronickou formou. K akceptácii objednávky produktov zo strany
  predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného
  potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji
  na diaľku č. 102/2014 (konkrétne § 6):
  Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s
  dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
 4. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „objednávka“, je
  kupujúci povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a
  následne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu
  kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho (zákazníka) a kupujúci (zákazník) berie na
  vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 6. V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu
  na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu (aj elektronicky). Po
  pripísaní platby na účet predávajúceho, predávajúci informuje kupujúceho, že produkt bude
  odoslaný na kupujúcim uvedenú adresu.
 7. Zmluva uzavretá na diaľku je spotrebiteľskou zmluvou, ktorá je uzatvorená medzi
  podnikateľským subjektom a spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť
  s obsahom zmluvy, ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah.
 8. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.
 9. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že nepodmieňuje
  uskutočnenie objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým
  vzhľadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v
  potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Green Solution
  s.r.o. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej
  objednávky sa po jej úhrade, v lehote splatnosti, už nemení.
  Cena produktov alebo služieb sa môže
  zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru alebo služby zistenej v
  systéme predávajúceho alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare.
 2. Kupujúci i predávajúci sú oprávnení zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do
  okamihu prevzatia tovaru alebo služby), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny
  niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
 3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet
  predávajúceho (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady, resp. jej
  potvrdenia vystavením príjmového dokladu)
 4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny (platobná forma) a celkových nákladov súvisiacich so
  samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese
  objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom
  formulári s celkovým vyčíslením nákladov. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť
  číslo vygenerovanej faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol, pri platbe, má
  za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené.
  Kupujúci môže byť v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť. Kúpna cena produktov nezahŕňa
  cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
 5. Splatnosť kúpnej ceny: po zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, prostredníctvom
  objednávkového formulára, alebo telefonicky alebo elektronicky, je kupujúci povinný zaplatiť
  predávajúcemu kúpnu cenu pred samotným prevzatím tovaru, s výnimkou osobitnej dohody
  medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorú predávajúci jednoznačne písomne (alebo
  elektronicky) potvrdí kupujúcemu, po vykonaní objednávky. Pri kupujúcim zvolenej
  hotovostnej úhrade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a ďalšie
  vyčíslené poplatky (napr. poplatok za dopravu, poplatok za dobierku a i.), t.j. celkovú
  vyčíslenú cenu, najneskôr pri doručení tovaru alebo služby kupujúcemu (aj prostredníctvom
  prepravnej spoločnosti).
 6. Kupujúci je zároveň oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky
  predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené
  náklady, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim
  (uzatvorení zmluvy).
 7. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené
  inak.
 8. Platba Barion:

  Barion je elektronická platobná služba. Môžete ho použiť v internetových obchodoch na platby bankovou kartou, hoci aj bez registrácie alebo z predplateného kreditu.
  Na platbu bankovou kartou nie je nutná registrácia, stačí zadať číslo bankovej karty, dátum platnosti a kód CVC na zadnej strane karty, taktiež platnú e-mailovú adresu. Ak nemáte bankovú kartu, môžete použiť vopred nabitý Váš kredit spoločnosti Barion, čo môžete dobiť prevodom alebo v hotovosti alebo na čo môžu poslať peniaze i Vaši priatelia. V tomto prípade môžete platiť i zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla.
  Viac informácií na:
  https://edigital.hu/barion
  služba
  Barion – zadarmo!
  Pohodlná, rýchla a bezpečná platba prostredníctvom bankovej karty alebo predplateného kreditu.
  ČO JE BARION ™?
  Elektronická platobná služba spoločnosti Barion, ktorá vám umožňuje pohodlne a bezpečne platiť bankovou kartou alebo predplateným kreditom v našom elektronickom obchode.
  Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt. je emitent elektronických peňazí pod dohľadom Národnej banky Maďarska, číslo jeho povolenia: H-EN-I-1064/2013.
  POHODLNÁ PLATBA BANKOVOU KARTOU
  Na platbu bankovou kartou sa nemusíte registrovať, stačí zadať číslo bankovej karty, dátum platnosti a kód CVC na zadnej strane karty, taktiež platnú e-mailovú adresu.
  Ak sa však zaregistrujete, nikdy viac nie je nutné zadávať údaje o svojej karte na miestach akceptujúcich Barion, v tomto prípade stačí na zaplatenie zadať Vašu e-mailovú adresu a heslo. Nie je to len pohodlné, ale zvyšuje to i Vašu bezpečnosť!
  Na platbu môžete použiť bankovú kartu:
  Mastercard alebo Maestro
  Visa alebo Electron
  Amex
  PLAŤTE POHODLNE BEZ BANKOVEJ KARTY
  Ak nemáte bankovú kartu, môžete použiť vopred nabitý Váš kredit spoločnosti Barion, čo môžete dobiť prevodom alebo v hotovosti alebo na čo môžu poslať peniaze i Vaši priatelia. V tomto prípade môžete platiť i zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla.
  ZADARMO
  Platby platobnou kartou nie sú kupujúcemu zarátané. Registrácia a mobilná aplikácia Barion, ako aj príjem a zasielanie peňazí je bezplatné. Neexistuje ani mesačný poplatok.
  Evidencia kreditov v spoločnosti Barion je bezplatná, bez vstupného alebo mesačného poplatku. Existujú len mierne poplatky za nabitie kreditu a vykúpenia zostatku, ale nabíjanie kreditu prostredníctvom bankového prevodu je bezplatné.
  APLIKÁCIA BARIONu
  Pomocou aplikácií Barion môžete sledovať Vaše nákupy, spravovať Vaše saldo Barion, takisto posielať alebo prijímať peniaze.
  Barion
  Google Play
  AppStore
  NA PRVOM MIESTE BEZPEČNOSŤ
  Servery spoločnosti Barion sú chránené 256-bitovým SSL šifrovaním Norton / Symantec / Verisign. Pred platbou vždy skontrolujte, či údaje o bankovej karte alebo heslo, ktoré sú potrebné k platbe, zadávate na zabezpečenom serveri Barion. Váš prehliadač označuje zelenou farbou, keď je platba zabezpečená a majiteľ platiteľa stránky je označený pod názvom Barion Payment Inc [HU].
  Spoločnosť Barion má certifikát PCI DSS, ktorý požaduje spoločnosť bankových kariet, na základe čoho má právo spracovávať údaje z bankových kariet. Bezpečnosť serverov Barion bola vytvorená v súlade s ustanoveniami Magyar Nemzeti Bank (Maďarská národná banka).
  ĎALŠIE INFORMÁCIE A BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA NA STRÁNKE BARION www.barion.com

 9. Cena za dobierku:
  • cena za dobierku nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru alebo služby a bude vyčíslená
   v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej
   emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
  • predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť
   hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za dobierku.
   Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa zobrazí v objednávke na
   web stránke predmetného internetového obchodu a pri každej samostatne vytvorenej
   objednávke sa hodnota (výška) celkovej objednávky môže odlišovať. Predávajúci je
   oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných
   podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej
   kupujúci neplatí cenu za dobierku. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.
 10. Iné poplatky:
  • výška kúpnej ceny tovaru, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s
   formou platby a formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári a to
   pred samotným vykonaním objednávky.
  • predávajúci je však oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne
   podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej kupujúci, okrem kúpnej ceny za
   tovar, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou
   objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných
   obchodných podmienkach zo strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto
   zmena nemá vplyv.
 11. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia
  zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto
  alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.
 12. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi
  kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom
  služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo
  obdobných poplatkov s tým súvisiacich.
 13. Predávajúci informuje kupujúceho, že nestanovuje minimálnu hodnotu objednávky.
  V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
  prevádzkových priestorov o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci nesmie odmietnuť predať
  spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo
  odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach“.
 14. Predávajúci môže na webovej stránke vytvoriť príležitosť (možnú formu), prostredníctvom
  ktorej kupujúci môže získať zľavu (v %) na celkový zakúpený tovar. Predávajúci je oprávnený
  jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach
  meniť a upravovať vznik, zánik a podmienky možného spôsobu (formy) získania takejto zľavy.
  Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Článok IV

Dodanie tovaru alebo služby

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu
  s písomným rovnopisom týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak ich už nedodal skôr
  spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru alebo služby a inými dokladmi, ak
  existujú a sú typické pre daný produkt.
 2. V prípade, ak písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo
  kupujúcemu dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť
  predávajúcemu v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo
  služby, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný
  rovnopis týchto Všeobecných obchodných podmienok bola riadne splnená.
 3. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru alebo služby a nedoručeniu dokladov
  dodávaných s tovarom (alebo službou) v lehote dvoch pracovných dní od dodania tovaru, na
  základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu
  dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
 4. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa
  vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci)
  nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej
  doručenia.
 5. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu
  poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu
  zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na
  náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného tovaru alebo služby je adresa uvedená
  kupujúcim v objednávke.
 6. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru alebo
  služby, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo
  dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo
  poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných
  podmienok a právnych predpisov.
 7. Predávajúci dodá tovar alebo službu kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení
  objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru
  inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu
  predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné,
  aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre
  dodanie tovaru.
 8. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať
  zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar.
 9. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej
  lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky
  sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu
  elektronicky.
 10. Dodanie tovaru alebo služby, na území Slovenskej republiky predávajúci uskutoční vlastnými
  prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na
  prevzatie tovaru alebo služby), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných, kuriérskych
  a zásielkových spoločností).
 11. Dodanie tovaru alebo služby je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo
  kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru alebo služby), resp. jeho
  odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 12. Predávajúci informuje kupujúceho, že si vyhradzuje právo dodať objednaný tovar (v počte
  viac ako 2ks) aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné
  dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je
  účtovaných len za cenu jednej prepravy ).
 13. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na
  prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol
  porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.
 14. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia tovaru alebo služby, prípadne
  zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím tovaru alebo služby sa
  má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke tovaru alebo služby.
 15. Pri osobnom i zásielkovom dodaní kupujúci vyznačí poznámku o poškodení tovaru alebo
  služby v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri
  prevzatí, ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia, ak ide o
  vady skryté.
 16. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy na
  trvanlivom nosiči.
 17. Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu, upravuje Občiansky zákonník, ako aj
  možnosť jej zrušenia, tak zo strany kupujúceho, ako aj predávajúceho. Zákon určuje niektoré
  možnosti zrušenia a dovoľuje aj dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o stornovaní.
  Dôvodom môže byť napríklad aj technická chyba v systéme internetového obchodu.
 18. Dodanie tovaru mimo územia SR nie je možné. Predávajúci však odporúča kupujúcemu, aby
  sa o možnostiach a spôsoboch odoslania a dodania tovaru, mimo územia SR ,informoval
  u predávajúceho pred samotným vykonaním objednávky tovaru alebo služby.

Článok V

Prevzatie tovaru alebo služby

 1. Predávajúci, špedičná, prepravná alebo kuriérska spoločnosť alebo zásielková služba je
  oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou
  formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto
  údaje kupujúceho špedičnej, prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti.
 2. Pri prevzatí tovaru alebo služby je kupujúci povinný preukázať dopravcovi svoju totožnosť
  prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto
  dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom
  prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.
 3. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese
  sídla spoločnosti a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie.
 4. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia
  písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru alebo služby, zmluvný vzťah
  založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.
 5. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru alebo služby a zodpovednosť za škodu na produkte
  prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme
  produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.
 6. Pri prevzatí tovaru alebo služby je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a
  kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade
  akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný
  tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín elektronicky alebo telefonicky oznámiť
  predávajúcemu.
 7. Kupujúci je tiež povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia
  zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o
  neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa
  neprevziať.
 8. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá
  neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov
  dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených
  dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa
  dôkazne nepreukáže opak.

Článok VI

Prepravné

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru alebo služby. Tieto
  budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej
  ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.
 2. Prepravné zadarmo: Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia
  interne určiť hodnotu alebo charakter objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu
  prepravy. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v
  objednávke alebo na web stránke internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený
  jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach
  meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej
  kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

Článok VII

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Informácia ohľadom možnosti (práva) odstúpenia od kúpnej zmluvy: Spotrebiteľ môže
  odstúpiť, od kúpnej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní, odo dňa od
  kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme produkt, t.j.
  táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia
  pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.
  Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
  plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická
  osobam, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
  podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ
  zakúpil tovar prostredníctvom:
  • zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a
   uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej
   komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím
   webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového
   katalógu)
  • zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi
   predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a
   spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na
   ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým
   priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho
   alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom
   a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým
   priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s
   ňou).
 4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom
  rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Spotrebiteľ môže použiť
  formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.
 5. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je tiež k dispozícií na webovej stránke
  predávajúceho, alebo spotrebiteľovi v prípade vyžiadania bude odoslaný e-mailom alebo
  poštou.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle (odošle) oznámenie o
  uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od
  zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť, resp.
  ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do
  nasledujúceho pracovného dňa.
 7. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v
  súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k
  spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolil iný druh doručenia, ako je
  najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame predávajúci. Platby budú vrátené bez
  zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené
  oznámenie spotrebiteľa o odstúpení tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým
  spôsobom, aký spotrebiteľ použili pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby,
  a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 8. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť
  na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť
  podľa toho, čo nastane skôr.
 9. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:
  • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
   oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
   základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a
   iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona.
  • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký
   použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s
   predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované
   žiadne ďalšie poplatky.
  • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ
   výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
   predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré
   si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
   predávajúcim.
  • Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar
   dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je
   možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť
   vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.
  • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný
   vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým
   spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si
   tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru
  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
  alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
  To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
  poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný
  na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 12. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je
  darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak
  dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.,
  darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s
  ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.
 13. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorými sú podnikateľské subjekty, sa
  uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 14. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to
  telefonicky alebo emailom. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v týchto obchodných
  podmienkach a na webovej stránke predávajúceho.
 15. Predávajúci odporúča (avšak neprikazuje) kupujúcemu, aby vrátený tovar odosielal
  doporučene a takúto zásielku si aj poistil.
 16. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je
  tovar poškodený, rozbitý alebo nefunkčný, vtedy je už kupujúci za takéto zníženie hodnoty
  tovaru zodpovedný.
 17. Adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy):
  adresa sídla predávajúceho uvedená v úvode VOP
  alebo adresa predajne: Green Solution s.r.o. Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce, SR
 18. E-mailová adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od
  zmluvy): info@greensolution.sk
 19. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
   spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo
   na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
   služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
   trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
   odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
   na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
   zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
   s iným tovarom,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
   predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
   iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli
   uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo
   tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh
   alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
   rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
   nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
   automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
   činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
   služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
   začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o
   tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 20. Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru,
  zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť
  (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec
  svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne
  vymáhateľný. Pri klasickej forme predaja (v kamennej prevádzke) vo všeobecnosti platí: Ak
  zakúpený tovar nevyhovuje, či už veľkosťou, tvarom, cenou, farbou alebo ide o nevhodný
  výber darčeka, duplicitu…, nejedná sa o vadu výrobku. Kupujúci nemá zákonom upravené
  právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, ak výrobok nemá
  vady. Žiadny právny predpis nestanovuje predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu
  peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný tovar, ak ide o bezchybný výrobok. Záleží len na
  vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim a ochote predávajúceho vyhovieť
  spotrebiteľovi. To, že niektorí predávajúci, poskytujú výhodu možnosti vrátenia tovaru do
  určitých dní od zakúpenia výrobku, je len v rámci ich obchodnej politiky a vtedy si podmienky
  stanovujú sami (počet dní, výmena za poukážky, nákupný kredit, výmena za iný tovar,
  originál balenia, pôvodné visačky…) Za iný prípad sa považuje, ak predávajúci možnosť
  vrátenia výrobku alebo možnosť výmeny za iný tovar deklaruje „verejným prísľubom“
  písomne nápisom v predajni alebo vo všeobecných obchodných podmienkach. Vtedy je
  povinný dodržiavať ním stanovené podmienky. Spotrebiteľ by sa mal vždy ešte pred kúpou
  výrobku v „kamennej prevádzke“ u predávajúceho informovať na možnosť vrátenia tovaru,
  prípadne, či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok. Zákonné
  odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (do 14 dní) je možné pri zmluvách uzatvorených na
  diaľku alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V
  prípade, že zakúpený výrobok vykazuje vadu, počas plynutia záručnej doby má kupujúci
  právo uplatniť riadnu reklamáciu. Postup pri uplatnení a vybavení reklamácie upravuje zákon
  č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 21. V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je
  hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo všeobecne
  záväznými právnymi predpismi, prípadne s inými zákonnými rozpormi (napr. predaj
  alkoholických, tabakových alebo iných zákonom upravených výrobkov osobám mladším ako
  18 rokov), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením písomného
  oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu nevzniká nárok na
  žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.
 22. Predávajúci je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru,
  najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O
  odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú
  adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený
  ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a
  odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 23. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi
  predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru alebo
  služby zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na
  zodpovednosť za vady tovaru alebo služby a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú
  ustanovenia Obchodného zákonníka.
 24. V prípade vrátenia tovaru alebo služby s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí,
  a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na
  primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej
  ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy.
  Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez
  vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.
 25. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo
  podnetu zo strany kupujúceho.
 26. Predávajúci informuje zákazníkov o orgánoch dozoru:
  • Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová
   správa
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného
   zdravotníctva
  • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá dozoruje nad ponukou a predajom výrobkov a
   poskytovaním služieb,
  • nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písmenách a)
   a b), alebopočas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
 27. Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu
  podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina
1
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

www.soi.sk – na tejto webovej stránke je tiež uvedený telefonický a faxový kontakt na Ústredný
inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR.

Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu neskúma opodstatnenosť
reklamácií, ale len to, či boli splnené všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na reklamáciu,
vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.


Článok VIII

Reklamačný poriadok

 1. Záručná doba: Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je
  záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov,
  ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na
  predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
  neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.Predávajúci môže zákonnú dobu
  predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v
  záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. Záručná doba sa
  skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej
  záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s
  prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia
  výhradne týmto poriadkom.) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť
  aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. U tovarov predávaných za
  nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým
  bola nižšia cena dohodnutá.
 2. Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v
  zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba – „záruka za akosť“ stanovená predávajúcim
  na 12 mesiacov.
 3. Postup predávajúceho a spotrebiteľa, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti
  predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu, je
  bližšie špecifikovaný v Reklamačnom poriadku.
 4. Postup predávajúceho a kupujúceho (majúceho IČO), pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo
  zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového
  obchodu, je bližšie špecifikovaný v Reklamačnom poriadku.
 5. Reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú
  predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke a je uvedený v samostatnej sekcii
  s názvom „Reklamačný poriadok“.
 6. Reklamačný poriadok je možné na požiadanie spotrebiteľa (alebo kupujúceho majúceho
  IČO), zaslať v elektronickej alebo v listinnej podobe na ním zvolenú adresu.

Článok IX

Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

 1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že dňom 1. februára
  2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
  sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie
  novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej
  formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o
  dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o
  vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym
  podkladom.
 2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových
  odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská
  obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv.
  reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých
  nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o
  poskytovaní finančných služieb.
 3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
  doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so
  žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
  reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má
  právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na
  vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota
  bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na
  spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na
  území SR.
 4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia,
  pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
 5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu
  alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný
  subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil
  hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany
  predávajúceho.
 6. Orgán alternatívneho riešenia sporov:
  Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne
  riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.
  web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
  email: ars@soi.sk, adr@soi.sk
 7. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o
  alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na
  stránke:http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 8. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
  nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom
  a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako
  20€.
 9. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho
  podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na
  emailovú adresu: info@greensolution.sk

Článok X

Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v
  znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov
  pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len „ZoOOU“). Spotrebiteľ berie na vedomie, že predávajúci
  spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, IČO, adresa elektronickej pošty,
  telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom
  účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je
  povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom.
  Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených
  platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv
  spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný
  kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, email)
  budú poskytnuté – dopravcovi zvolenému spotrebiteľom.
 4. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú
  spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe
  neautomatizovaným spôsobom.
 5. V prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie
  jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa
  o vysvetlenie. Podľa ZoOOU má spotrebiteľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a
  neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci
  spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.
 6. Spotrebiteľ má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové
  účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to elektronicky alebo písomne na adresu
  predávajúceho. Spotrebiteľ má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a
  neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci
  spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.
  Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie ohľadom
  spracúvania osobných údajov v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke.

  Všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke
  predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.